FOX SHOCKS AIR SLEEVE SERVICE KIT 13862

Compatibility 13862:
FOX FLOAT DPX2 -> 2023
FOX FLOAT DPS -> 2023
FOX FLOAT CTD -> 2023
FOX FLOAT X -> 2021